Sotsiaalne rehabilitatsioon - kellele

Papaveri meeskond töötab selle nimel, et toetada
laste, noorte, täiskasvanute ja perede toimetulekut erinevate raskustega, sealhulgas erivajadusest tulenevate väljakutsetega.  

Üks võimalus selle tegemiseks on läbi sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse:

“Sotsiaalse rehabilitatsiooni eesmärgiks on õpetada ja arendada inimese igapäevaelu oskusi, suurendada tema võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja arendada eeldusi töövõime teatud tasemel omandamiseks või taastamiseks.
              (2018, Sotsiaalkindlustusameti koduleht)


Papaveri meeskond toetab vaimse tervise alaste keerukustega toimetulekut.  Kõige levinumad psüühikahäired, millega seoses inimesed pöörduvad, on aktiivsus- ja tähelepanuhäire, autismispektri häired, tõrges-trotslik käitumine, selektiivne mutism, ärevushäired, depressioon. 

Tegeleme ka muu vaimse tervise alase nõustamise ja teraapiaga, näiteks traumatöö, sõltuvus, vanemlike oskuste ja teadmiste parendamine ning võrgustikuteraapia. Sotsiaalset rehabilitatsiooniteenust osutame
LASTELE
  • alla 16-aastastele lastele, kellel on määratud puude raskusaste (sügav, raske või keskmine puue);
  • alla 18-aastastele lastele, kelle KOV on tunnistanud abivajavaks lapseks lastekaitseseaduse tähenduses ja andnud hinnangu tema teenusele suunamise vajaduse kohta. Abivajavaks tunnistatud lapsel ei pea olema tuvastatud puuet;

TÄISKASVANUTELE
  • puuduva töövõimega tööealised inimesed;
  • osalise töövõimega või puudega või töövõime kaotuse protsendiga või invaliidsusgrupiga tööealised inimesed, kes ei ole töövaldkonnas aktiivsed, st kes ei tööta, ei õpi ega ole töötuna arvele võetud Töötukassas. 
    • Erand: SRT taotlemise õigus on ka vähemalt 16-aastasel noorel, kes omandab põhiharidust hooldusõppes riikliku õppekava alusel. See õigus ei laiene lihtsustatud õppekava või toimetuleku õppekava alusel õppivale noorele;

Rohkem infot Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.